Zarządza się, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Dubeninki.

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubeninki na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony stosownymi przepisami.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

https://bip.dubeninki.pl/system/obj/7427_596.2023.pdf