Wybory sołtysów po nowemu

W sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dubeninki
Na podstawie:
art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Załączników od 1 do 21 do Uchwały nr XXXIV/277/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 7 września 2023 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Dubeninki (Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. z 2023 r. poz. 5073)
Treść:
zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Dubeninki.

§ 2. Terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrań zostanie podane do wiadomości mieszkańców danego sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

https://bip.dubeninki.pl/akty/14/2534/w_sprawie_przeprowadzenia_wyborow_...

Komentarze

Od dawna twierdziliśmy, że

Od dawna twierdziliśmy, że wybory powinny być na gruncie neutralnym. Poza tym według nas i paru innych osób sołectw powinno być około połowy mniej. Teraz okaże się, że w niektórych sołectwach sołtysa wybiera jedna rodzina a ludzi na zebraniu jest za mało aby przeprowadzić wybory, tak są liczne.